Orbiiti

Wikipedia irraa
Ji'i lafa irra naanna'u kamiyyuu saffisa tangeenshiyaalii fi saffisa gara giddugaleessaatti qaba.
Qaamolee lama ulfaatina adda addaa qaban kanneen wiirtuu waloo tokkotti naanna’an. Guddinni fi gosti orbitii firaakshinii sirna Pilutoo-Chaaroonii wajjin wal fakkaata

Orbiitiin ykn jeemni fiiziksii keessatti daandii golbaa wanti tokko naannoo tuqaa ykn wanta biraa dhiibbaa humna harkisa jalatti . Fakkeenyaaf, orbiitiin pilaaneetii naannoo urjii, akkuma naanneffannaa pilaaneetonni sirna aduu naannoo aduutti. Orbitoonni pilaaneetotaa yeroo baay’ee geengoo yookiin okokaawaa (bifa killee ) dha.