Jump to content

Mirgoota Dhala Namaa

Wikipedia irraa

Mirgootni dhala namaa safuu ykn hamilee amaloota ilma nama kan heera idil addunyaa eegamuudha.

Mirgoota dhala namaa yaadni jedhu yoom, eessaa, akkamittii fi eenyuun eegalee? Gaaffi kanaaf deebii argachuudhaaf qorannoon gara garaa haa jiraatan malee, haala seenaa, duudhaa fi aadaa uummata addunyaa (dhala namaa hunda) hirmaachiseen qorannoon taasifamee deebii laate hin jiru.

Fakkeenyaaf:- mirga dhala namaa jechuun maal jechuudha yoo jettu waliigalteeleen gara garaa sadarkaa addunyaa, ardiilee fi kutaalee gartokkee ardiilee akkasumas sadarkaa biyyaatti jiran deebii seenaa, jiruuf jireenyaa fi hubannoo warra adii muraasa bu'uureffate irratti hundaa'e kennu. Garuu mirga dhala namaa jechuun seenaa dhala namaa hunda ilaaluun dirqii ta'uu agarsiisa.