Lafmarsaa

Wikipedia irraa
Qilmarsaa
Baqqanoota lafaa

Lafmarsaa ( Afaan ingilizii: Geosphere)hiikoonni ji’oosfiiraa wal faallessan hedduutu jiru. Ji'oosfiirri akka maqaa waloo Dhagaa marsaa lafaa, lafbishee ,cabbii marsaa fi Qilmarsaa .Gareen adda addaa hawaa lafaa ulfaatina ykn dhangala'aa anniisaa adda addaa (hamma jijjiirama isaanii safaramuu danda'u) wal jijjiiruu danda'u. Waljijjiirraan dhangala’oo kanaa madaallii ispheerota adda addaa qilleensa lafaa irratti dhiibbaa qaba. Case in point: akkaataa biyyeen akka qaama baayoosfiiraatti hojjetu, akkasumas akka madda jijjiirraa flux tajaajila.