Jump to content

Kiraayosfeerii

Wikipedia irraa
Haala waliigalaa karayoosfiiraa fi qaamolee isaa gurguddoo, Sagantaa Naannoo Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Ilaalcha Addunyaa cabbii irraa

Kiraayosfiiriin (afaan Giriikii κρύος irraa kryos, "cabbii", "qoraa" ykn "hancabbii" fi σφαῖρα</link> sphaira, "xurbee, kubbaa" ) jecha hunda hammatee kutaalee fuula lafaa bishaan bifa jabaa ta'een, cabbii galaanaa, cabbii haroo, cabbii lagaa, uwwisa cabbii, qilleensa qorraa, qoobii cabbii, dabalatee. ice sheets, fi lafa qorraa (kan permafrost dabalatee ). Kanaaf, haayidiroosfiiraa wajjin wal-irra bu’iinsi bal’aan ni jira . Kiraayosfiiriin qaama sirna qilleensa addunyaa kan hin hafne yoo ta’u, walitti hidhamiinsa barbaachisaa fi yaada deebii dhiibbaa inni anniisaa gubbaa fi dhangala’aa jiidhina, duumessa, rooba, haayidirooloojii, naannoo qilleensaa fi galaanaa irratti qabuun maddisiisu qaba. Adeemsa yaada deebii kanaan, kraayoosfiir haala qilleensa addunyaa fi deebii moodeela qilleensaa jijjiirama addunyaa keessatti gahee guddaa qaba. Tilmaamaan %10 fuula lafaa cabbiidhaan kan uwwifame yoo ta'u, kun garuu saffisaan hir'achaa jira. Jechi deglaciation jedhu duubatti deebi’uu amala cryospheric ibsa. Kiraayooloojiin qorannoo karayoosfiirootaati.