Jump to content

Qilleensa marsaa

Wikipedia irraa


Qillensa Marsaa (afaan Giriikii ἀτμός - atoomota "danfaa" fi σφαῖρα - sphaira "Qabee"): baqaana gaazota qaama uumamaa ulfaatina gahaa qabu, harkisa qaamaatiin marsuu danda'uudha. Yoo harkisa lafaa ol’aanaa ta’ee fi ho’i qilleensaa gadi aanaa ta’e yeroo dheeraaf ni eegamu. Pilaaneetonni tokko tokko irra caalaa gaazota adda addaa irraa kan ijaaraman yoo ta’u, garuu akka qilleensaa fi eegduu isaaniitti kan ilaalamu baqaana alaa isaanii qofa.