Haayidroosfiiraa

Wikipedia irraa
Lafti gama Galaana Paasifikiitiin qabamte

Haayidroosfiiriin ykn Lafbishee Hayidiroosfeeriin qaamolee bishaanii fuula lafaafi dhihoo hunda kan hammatuudha. Isaanis; Garbawwan, Galaanota, Haroowwaniifi Laggeeni.