Kutaalee Biilalee

Wikipedia irraa
Gosoota kutaalee Biilalee:
1. Baallaa
2. Geengoo fi luggee
3. garlamboollee

Herrega keessatti sararoonni kutaalee biilaalee jennu bocawwan biilalee geengoo qajeelaa diriiraan yeroo diriirtoo murru argannudha . Sararoonni kun haala biraatiin yeroo hiikaman kutaaleen biilalee sararoota kamiyyuu kan fageenyi isaanii qaatii (focus) fi sararqa(Directrix) irraa reeshiyoo dhaabbataa ta'e of keessatti qabata .

Karaa biraatiin, kutaaleen koonii waggoota 2200 dura nama Giriikii Apollonius Zeperga jedhamu sirnaan qoratameera.

Mee sararoonni akkamitti akka jijjiiraman akkaataa kallattii fi fageenya qaatii irraa haa ilaallu