Okokkee

Wikipedia irraa

Okokkeen, herrega keessatti, tuuta tuqaa p kan fageenyi isaanii tuqaa lama F 1 fi F 2 irraa yeroo hunda gatii dhaabbataa kennu dha. F 1 fi F 2 xiyyeeffannoo okokkee jedhamuun beekamu. okokkeen hiika walqixa sirrii kan biraa qaba, kunis, okokkee boca yeroo koonii geengoo fuula diriiraa qabu murannu argannudha. Karaa biraatiin yeroo hiikamu oovaalii jechuun fakkeenyaaf bishaan osoo hin guutin geela geengoo keessa galchinee, achiis geela sana lafa kaa’uu, bocni fuula bishaanichaa oovaalii jedhama.