Baallaa

Wikipedia irraa
Baallaa

Baallaan jecha herrega keessatti sarara herregaa boca hookkoo qabu agarsiisuuf itti fayyadamnudha. Baallaan herregaan akkasitti uumame: Mee qabxii fi sarara dirree diriiraa irratti haa fudhannu. Qabxii kanaafi sararaaf Qabxiilee dirree irratti fageenya l irratti yoo qindeessine suuraan argannu forriqa/baallaa ta’a. Yoo tuqaa qaatii(focus) ta'e sararqa(Directrix) jedhama .

Foormulaa kubbaa gabatee Deeskaartis keessatti[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Ibsa dabalataaf , hima walqixaa kuuwaadraatikii Mee Liyoosh ilaalaa

y = − p bisoon sarara sararqa fi qaatii isaa ( p, ) dha. 0) yoo ( x, . y ) fi yoo tuqaawwan kubbaa ta’an, walqixxaattoo tuqaa fi sararaa Kana kan argannu fageenya ilaaluudhaani

Kana kan argannu yeroo baay’isnee gama lamaan addaan sirreessinudha

Kubbaa kana yeroo dirree keessa naanna'u bifa kana qaba

Kanaafuu yeroo kun sirreeffamu

Innis kenne. Herrega keessatti foormulaa waliigalaa Baala jedhamuun beekama