Humna maagneetoomootiivii

Wikipedia irraa

Fiiziksii keessatti humni maagneetoomootiivii ykn daafii loobilaa ykn humni daafii maagneetii ( mmf ykn MMF gabaabfame, mallattoo ) jecha elektiromaagneetiizimii keessatti humna sochootuu dirree maagneetii dandii maagneetii keessatti hundeessu ibsuuf itti fayyadamnudha. Innis humna elektiroomootiivii ykn (EMF) daandii elektirikii keessatti argamuun walfakkaata. Humni maagneetoomootiivii kan murtaa’u bu’aa kaarentii maraa shiboo tokko keessa yaa’uu fi baay’ina marsaa maraa shiboo jiruuni. Yeroo baay’ee mallattoo F ykn Fm tiin agarsiifama. Yuunitiin humna maagneetoomootiivii ampere-turns ykn ampeeritti marsaa (AT) dha. Humni maagneetoomootiivii daandii maagneetii keessatti lola'a maagneetii( magnetic flux) hundeessuuf itti gaafatamummaa kan qabu yoo ta’u, saxaxa fi hojii elektiroomaagneetotaa fi meeshaalee maagneetii keessatti murteessaadha.

bakka Φ lola'a maagneetii fi jechuun Hittisoo maagneetii ti. Humni maagneetoomootiivii sababa lola'a maagneetii dirree maagneetii keessatti waan ta’eef, walqixxaattoo kana keessatti gahee voolteejii V seera Ohm, V = IR, V = IR wajjin walfakkaatuun akka qabu hubachuun ni danda’ama:

  1. Template:Pb bakka N lakkoofsa marsaa maraa shibo keessatti argamu yoo ta'u I kaarentii elektirikii daandii maagneetii keessa darbudha .
  2. Template:Pb bakka Φ lola'a maagneetii fi jechuun hittisoo maagneetii ti
  3. Template:Pb bakka H humna maagneetuu (cimina dirree maagneetii ) fi L dheerina giddugaleessaa sooleenoyidii yookiin naannawa torooyidii ykn hogee ti.