Solenooyidii

Wikipedia irraa
Fakkeenya sooleenoyidii

Sooleenoyidiin ykn Maramloobilaan gosa elektiromaagneeti maraa shuboo /Kooyilii/ maraa baay'ee qabuu fi boca siliindarii qabuu dha.

Ciminni dirree maagneetii naannaawa solenooyidiikaarentii of keessaa qabu Sababoota kanneen armaangadii irratti hundaa’a.

i)Baay’ina lakkoofsa maraawwan

ii)Hamma kaarentii solenooyidicha keessa yaa’u.

iiii)Akaakuu maateeriyaalaayiraniiduudaa gidduu solinoodichaatti kaa’amu.

Dirreenmaagneetii keessoo solenooyidichaatti jiru wal fakkaataa dha. Hammi dirreen maagneetiinaannaawaa solenooyidichaatti uumamu solenoryidicha keessatti ayiranii duudaan yemmuu kaa‟amuhaalaan dabala. sararaawwan dirree maagneetii tokkoon tokkoon maraawwanshubootiin uumaman solenooyidicha keessatti wal gargaaru. Kanaafuu, dirreen maagneetii keessoosolenooyidichaatti uumamu isa alatti /naannaawa isaatti/ uumamu irra cimaa dha. Dirreen magneetiisolenooyidiibaay'inni maraa shuboofihammikaarentiiyemmuu dabalu,akkasumas solinooyidicha keessatti ayiraniin yemmuu kaa'amu dabala