Hogee

Wikipedia irraa
Toroid kan iskuweer fayyadamu.
Tooroosiin gosa hogee ti.

Hogeen boca ji'oomeetirii kan doonaatii ykn ring fakkaatudha. Fiiziksii fi injinariingii keessatti, torooyidiin addatti wanta diimeshinii sadii qabu kan geengoo yookiin walakkaa geengoo naannoo siiqqeewwan geengoo wajjin diriiroo tokko keessa ciisu naannessuudhaan argamu agarsiisa. Bocni bu’aa kanaa giddu  isaa irratti boolla kan qabu yoo ta’u, ujummoo geengoo qaawwa qabu uuma.

Hima walqixaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Torooyidii tokko raadiyaasii marfata R wiirtuu kutaa naanneffame irraa safaramuun ibsama. Kutaalee simeetarikii ykn dacha'oodhaaf ulfaatina fi fuulli qaamaa shallagamuu danda’a (naannoo C fi naannoo A kutaa sanaa wajjin):

Torooyidii iskuweerii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Torooyidii geengoo ta’e[gulaali | lakkaddaa gulaali]