Habaabii

Wikipedia irraa
?Habaaba

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Biqila (Plantae)
Tartiiba: Gosge'oo
Warra: Warbuqqee Cucurbitaceae(Warra dabaaqulaa)
Qaccee: ugoo Citrullus
Sanyii: Habaaba (C. lanatus)
Watermelon output in 2005
Watermelon output in 2005

Habaabiin ykn luxxen, maqaan saayinswaan Citrullus lanatus jedhamuun kan beekamu, gosa biqiltoota daraaraa warra Warbuqqee (Cucurbitaceae)  keessatti argamudha. Biqiltuu waraca fakkaatu, duubatti deebi’ee fi firii gurguddaa, geengoo ykn dheeraa kan habaaba jedhamuun beekamu kan oomishu dha. Habaabni fuduraalee addunyaa irratti baay'ee jaallataman fi bal'inaan nyaataman keessaa tokko yoo ta'u, foon mi'aawaa fi dhangala'aa ta'een qaba.

Amala saayinsaawaa biqiltuu kanaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Biqiltuun habaabni amala guddinaa galdaa'aa(sprawling) kan qabu yoo ta’u, hidda dheeraa fi maramaa dheerinni isaa meetira hedduu dheerachuu danda’a. Baaloonni isaanii guddaa, nyabbaa kan qabaniifi bifa garaa garaa kan qabani dha. Biqiltoonni habaabaa daraaraa kormaa fi naayyee/dhalaa adda addaa kan uumuu yoo ta’u, adeemsa misooma hanqaaquu keessatti beeyladaa fi poolineesitoota biroo gahee murteessaa qabu.