Biqiltoota Daaaraa

Wikipedia irraa

Biqiltoota Daaaraa ykn Biqiltoota sanyii golgamaa Biqiltoonni daraaraa anjoosparmoota jedhamuunis nibeekamu. Anjoosparmiin hiikni isaa “biqiltoota sanyiigolgamaa” jechuu dha. Biqiltoonni daraaraa biqiltootaheddumminaan jiran, sanyiiwwan adda addaa qabaniidha. Fakkeenyaa: qamadii, baaqelaa, garbuu, heexoo,waddeessaa fi kan kana fakkaatani dha.Amaloonni biqiltoota daraaraa beekamoon kanneenarmaan gadii ti:Daraaraa qabaachuu:daraaraanqaama walhormaataa ti. Caasaan kun qaama sanyiin kormaa(bullaan daraaraa) fi sanyii dhalaa keessatti qophaa’an qaba.Sanyii fi firii qabaachuu:sanyiin biqiltoota daraaraa firiin kan golgamee dha. .Adeemsa fartilaayizeeshiniiaddaa qabaachuu:biqiltoota daraaraa keessatti fartilaayizeeshinii lameetugaggeeffama.Bullaan daraaraa daddarbuuf caasaalee daraaraa mijataa qabaachuu:Haalluu, nadhii daraaraa fi bullaa daraaraa heddumminaan qabaachuunbullaan daraaraa akka daddarbuu danda’an biqiltoonni daraaraa amalootamijatoo qabu.

Baayoloojii ammayyaa keessatti murna gurguddoon saddeetitti qoodama: