Jump to content

Biqiltoota Daraaraa

Wikipedia irraa

Biqiltoota Daraaraa abuurkabeebsa(angiosperm) jedhamuunis nibeekamu. abuurkabeebsa jechuun immoo “biqiltoota sanyii golgamaa” jechuu dha. Biqiltoonni daraaraa biqiltootaheddumminaan jiran, sanyiiwwan adda addaa qabaniidha. Fakkeenyaa: qamadii, baaqelaa, garbuu, heexoo,waddeessaa fi kan kana fakkaatani dha.Amaloonni biqiltoota daraaraa beekamoon kanneenarmaan gadii ti:Daraaraa qabaachuu:daraaraanqaama walhormaataa ti. Caasaan kun qaama sanyiin kormaa(bullaan daraaraa) fi sanyii dhalaa keessatti qophaa’an qaba.Sanyii fi firii qabaachuu:sanyiin biqiltoota daraaraa firiin kan golgamee dha. .Adeemsa fartilaayizeeshiniiaddaa qabaachuu:biqiltoota daraaraa keessatti fartilaayizeeshinii lameetugaggeeffama.Bullaan daraaraa daddarbuuf caasaalee daraaraa mijataa qabaachuu:Haalluu, nadhii daraaraa fi bullaa daraaraa heddumminaan qabaachuunbullaan daraaraa akka daddarbuu danda’an biqiltoonni daraaraa amalootamijatoo qabu.

Baayoloojii ammayyaa keessatti murna gurguddoon saddeetitti qoodama: