Jump to content

Duqunqula

Wikipedia irraa
Fakkii Duqunqula tokkoo

Herrega keessatti , Duqunqulli boca ji’oomeetirii  garsadee ykn akkamii sadii kan ta’ee fi guutummaatti geengoo fi dacha'oo ta’eedha. Yeroo baayyee tuuta tuqaawwan hunda samii keessa jiran kanneen tuqaa wiirtuu dhaabbataa irraa walqixa fageenya qaban jedhamee ibsama. Fageenyi tuqaa giddugaleessaa irraa gara tuqaa kamiyyuu fuula Duqunqula irratti argamu wiifaa jedhamuun beekama.

Bal’ina Dirraa, naannawa, gamingoo, wiifaa fi Qabee Duqunqula tokkoo shallaguu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bal’ina Dirraa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Naannawwatitti fayyadamuudhaan:

Gamingoo fayyadamuudhaan: .

Wiifaa fayyadamuun:

Qabee fayyadamuudhaan:

Naannawa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bal’ina dirraa fayyadamuun:

Gamingoo fayyadamuudhaan: .

Wiifaa fayyadamuun:

Qabee fayyadamuudhaan:

Gamingoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bal’ina dirrafayyadamuun:

Naannawatti fayyadamuudhaan:

Wiifaa fayyadamuun::

Qabee fayyadamuudhaan

Wiifaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bal’ina dirra fayyadamuun: yookaan

Naannawatti fayyadamuudhaan:

Gamingoo fayyadamuudhaan: .

Qabee fayyadamuudhaan: (caalaatti salphaa garuu sirrii hin taane)

Qabee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bal’ina dirraa fayyadamuun:

Naannawatti fayyadamuudhaan:

gamingoo fayyadamuudhaan: .

Wiifaa fayyadamuun:

Hima walqixaa Duqunqula[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Koordineetota qaxxamuraa keessatti, walqixxaattoo Duqunqula wiirtuun isaa ( . , . , . ) akka armaan gadiitti:

jechuun Wiifaa Duqunqula ti.