Jump to content

Diyaameetirii

Wikipedia irraa
gengoo

Ji’oomeetirii keessatti, daayameetira ykn Fullataa geengoo kutaa sarara qajeelaa kamiyyuu kan wiirtuu geengoo keessa darbuu fi tuqaawwan xumuraa isaa geengoo irratti ciisan dha. Akkasumas akka koordiiwwan geengoo dheeraa ta’etti ibsamuu danda’a. Hiikni lamaan daayameetira ispheerii tokkoofs sirrii dha .