Jump to content

Daannoo

Wikipedia irraa

Aanaan Daannoo aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u kan argamus Godina Shawaa Dhihaa keessatti. Daannoon karaa kibba-lixaa Godina Jimmaatin, karaa kaabaa aanaa Calliyaatinn, fi karaa kibba-bahaa aanaa Noonnotiin daangeffamtee argamti. Aanaa kana Godina Jimmaatin kan gargar baasu Laga Gibee ti. Magaalaa guddaan aanaa kanaa Sayyoo dha.

Bunni aanaa kana keessatti mallaqa argamsiisuuf (cash crop) kan oomishamu yoo ta'u garuu lafa 20 km2 hin caalle irratti qofa dhaabbamee argama.


Aanolee Shawaa Dhihaa
Aanaa Ambo | Abuunaa Gindabarat | Ada’aa Bargaa | Baakkoo Tibbee | Calliya | Daannoo | Dandii | Ejeree | Gindabarat | Ilfata | Jaldu | Jibaat | Magaalaa Amboo | Meettaa Roobii | Midaa Qanyi | Noonnoo | Tokkee Kuuttaayee | Xuqur Incinnii