Cunqooma buroo

Wikipedia irraa

Cunqoomni buroo ( molaariitii, cunqooma hamma ykn cunqooma moolii jedhamus jedhama) safartuu cunqoomni gosa keemikaalaa, keessumaa, bulbulamaa bulbula keessatti, hamma wanta yuunitii ulfaatina furmaataa tokkootiin. Keemistirii akkoofsa moolota molakiyulota bulbulamaa bulbula liitira tokko keessatti yoo, mallattoo yuunitii mol/L ykn mol / dm 3 yuunitii SI keessatti qaba.

Hiika[gulaali | lakkaddaa gulaali]

moolaariitiin lakkoofsa moolota molakiyulota bulbulamaa bulbula liitira tokko keessatti argamani ti.

Moolaariitii = lakkoofsa moolota /bulbulamaa/qabee bulbulichaa.

As keessatti, hamma bulbulamaa mooliitti, baay’ina suudoo hundeessitootaa qabee (liitiraan) bulubla keessatti argamaniifi dhaabbataa Avogadro(6.022140 76 × 1023 jedhamee ibsame mol −1 ta’a . Reeshiyoon jechuun dhangala’aa lakkoofsaa ti .

Yuunitii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sirna Yuunitii Idil-addunyaa (SI) keessatti, yuunitiin walitti hidhame qindoomina moolaariif mol / m 3 dha. Haa ta’u malee, barreeffamoonni keemikaalaa baay’een isaanii akka aadaa isaaniitti mol / dm 3 fayyadamu, kunis mol / L wajjin tokko. Yuunitiin aadaa kun yeroo baay’ee moolaar kan jedhamu yoo ta’u qubee M tiin kan agarsiifamu yoo ta’u, fakkeenyaaf:

1 mol / m 3 = 10 −3 mol / dm 3 = 10 −3 mol / L = 10 −3 M = 1 ta’a mM = 1 ta’a mmol/L.
Maqaa Gabatee Xiyyeeffannoo
(mol/L) . (mol/m 3 ) .
miliimoolaar mM 10 −3 10 0 =1 ta’a
maaykiroomoolaar μM 10 −6 10 −3
naanomolar nM 10 −9 10 −6
picomolar jedhamuun beekama pM 10 −12 irratti kan argamu 10 −9
femtomolar jedhamuun beekama fM 10 −15 irratti kan argamu 10 −12 irratti kan argamu
attomolar jedhamuun beekama dha 10 −18 irratti kan argamu 10 −15 irratti kan argamu
zeptomolar jedhamuun beekama zM 10 −21 irratti kan argamu 10 −18 irratti kan argamu
yoctomolar jedhamuun beekama yM 10 −24 irratti kan argamu



</br> (L 10 keessatti paartiikilii 6) .
10 −21 irratti kan argamu
rontomolar jedhamuun beekama rM 10 −27 irratti kan argamu 10 −24 irratti kan argamu
quectomolar jedhamuun beekama qM 10 −30 ta’uu isaati 10 −27 irratti kan argamu