Jump to content

Moolii

Wikipedia irraa

Mooliin ykn Buroon (mallattoo mol ) yuunitii bu'uura keessaa tokko ta'ee kan hamma suudowanii safaruuf kan gargaaru dha. Mooliin tokko sirriitti 6.022140 76 × 10 23 qaamolee elementarii (tilmaamaan 602 sextillion ykn 602 billion times a trilion) of keessaa qaba, kunis atoomota, molakiyuulota, ayoonota ykn suudoowwan biroo ta’uu danda’a . Lakkoofsi paartiikilii mooli tokko keessatti lakkoofsa Avogadro (mallattoo N 0 ) fi gatii lakkoofsaa dhaabbataa Avogadro (mallattoo N A ) mol -1 tiin ibsame dha. Gatiin kun hiika seenaa mooliin hamma wanta baay’ina atoomota 12 keessatti argaman waliin walsimu irratti hundaa’uun filatame giraama <sup id="mwIg">12</sup> C, kan ulfaatina mooli kompaawundii giraamiin ibsame lakkoofsaan giddugaleessa ulfaatina molakiyuulaa kompaawundii daaltooniin ibsame waliin walqixa taasise.