Category:Ummata

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 3 armaan gadii 3 ofkeessaa qaba.

A

U

Fuulota ramaddii "Ummata" jala jiran

Waliigala 10 keessaa Fuulotni 10 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.