Category:Arsii

Wikipedia irraa

Kaartaa Godina Harargee Bahaa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 3 armaan gadii 3 ofkeessaa qaba.

A

M

Fuulota ramaddii "Arsii" jala jiran

Waliigala 2 keessaa Fuulotni 2 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.