Category:Afaan

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 2 armaan gadii 2 ofkeessaa qaba.

Q

Fuulota ramaddii "Afaan" jala jiran

Waliigala 12 keessaa Fuulotni 12 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.