Jump to content

Arreedu

Wikipedia irraa

Arreeduun ykn Hamiiqinsi (Afaan ingiliiziin: Momentum ) yaad-rimee bu’uuraa fiiziksii keessatti sochii wanti tokko qabu safaruudha. Innis baay'ataa hanga fi saffisa wanta tokkoo jedhamee ibsama. Kana jechuun, arreedni kan murtaa’u hanga wanta tokkoo saffisa isaatiin baay’isuudhaani. Innis baay’ina Kalqabee yoo ta’u, hamma fi kallattii qaba. Yoo m hanga wanta tokkoo fi v ariitii isaa ta'e (akkasumas baay'ina Kalqabee), kana booda arreedni wanta sanaa P (Laatiin pellere "dhiibuu, ha'uu" irraa madde) ta'a:

Sirna Yuunitii Idil-addunyaa (SI) keessatti, yuunitiin safartuu arreeda kiiloo giraama meetira sekondii tokkotti (kg⋅m/s) yoo ta’u, kunis alkallattiin niwutoon-sekondii wajjin walqixa.