Lakkaantoo safaraa

Wikipedia irraa

lakkaantoon safartuu, ykn lakkaantoon safartuu, guddina murtaa’aa baay’ina, waliigaltee ykn seeraan ibsamee fi fudhatame, kan akka istaandaardii safartuu gosa baay’ina walfakkaataa ta’etti fayyadamu dha. Baay’inni biraa gosa sanaa kamiyyuu akka dachaa lakkaantoo safartuutti ibsamuu danda’a.