Waashee

Wikipedia irraa

 

waasheen dhagaa meetaamoorfiik albuuda kaarbooneetii (baay’inaan kaalsaayitii (CaCO 3 ) yookiin doloomaayitii (CaMg(CO 3 ) 2 )) kan dhiibbaa ho’aa fi dhiibbaa jalatti deebi’anii kiristallisaman of keessaa qabuudha. Innis uwwisa kiristaala qaba, akkasumas akkaataa adda addaatiin foliated ( layered ) miti, haa ta'u malee kanneen ala ta'an jiraatu.

Ji'ooloojii keessatti, jechi marbilii jedhu dhagaa hoofii jijjiirame agarsiisa, garuu itti fayyadamni isaa dhagaa hojjechuu keessatti bal'inaan dhagaa liimsaa hin jijjiiramne hammata. Marbiliin yeroo baayyee fakkii bocuu fi akka meeshaa ijaarsaatti kan itti fayyadamudha .

Marbilii dachaafamee fi haala qilleensaatiin miidhame Haroo Jeneraal Kaareraa, Chiiliitti