Jump to content

Tarree Mammaaksa Oromoo

Wikipedia irraa

Tarreen kun maamaaksa Oromoo bebekkamo qaba. Oromoon mammaaksa baay'eeqabuu keessa muraasni kan armaan gadiiti.

Mammaaksa Hiikkaa
Waliigalan alaa galan
Dhugaan niqallatti malee hincittu
Osoo gubadhuun kolfa jette akaayiin.
Waaqni hinariifatu lafa jedhe hinoolu
Jaamtu jaamti malee, saree ija hindhiqan.
Qeerrensa eegee hinqaban qaban gad hin dhiisan.
Kan qotiyyoon iyyuu male qacceen iyyiti.
Hudduun guddateef dhuufuu hindhowwu.
Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti.
Ni ta'a jennaan Harree qallee hin ta'u jennaan harree gannee isumaa fidaa jennaan dhaqnee dhabne.
Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaate du'a.
Garaacha dheedhii, garaatti beeki.
Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu.
Haadha hin qabdu akkoof boossi.
Keessummaa qamalee raafuu keessatti argu.
Hiyyeessa boo'icha hin gorsan innuu jalleesee naqa.
Sareen sarbaa hin qabdu mukarbaa hin yaabbattu.
Gadheen qalbii hin qabdu kan darbe hin yaadatu.
Kan lafatti wal hintaane muka wajjiin hin koru.
Fincaan lukkuu kan arge haa himuu.
Durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe.
Arruma salaattee arruma maraatte.
Yaanni karaa hin dhaleessu.
Qilleensarratti mana hin ijaaran.
Eeboo darbatanii jinfuu hin qabatani.
Akka cabanitti okkolan.
Ni turra malee ni urra jette boonbiin.
Alaa manatti galan.
Kokkolfaa nama nyaatti golfaan.
Waaqaan duuba karaan nama hin dabarsu.
Kan waaqa abdate hindhabu.
Kan waaq mure hinoolu.
Kan waaq uwwise hindaaru.
Namni niyaada;waaqni niguuta.
Ganamaan bahaniif waaqa jalaa hinbahan.
Katuffatantu ardaa dhaala
Bara barri argate buqqeetu dhagaa cabsa
Harreen fe'aa barbaaddu ufiin ooydaa dhufti
Yaa soogidda ofii jettu mi'aayi ta'uu baannaan dhagaadha jadhanii si darbu
Kan qaban qaba hin guunnne gadhiisan bakkee guutti
Hindaaqqoon haate haatee halbee ittin qalamtu baasti
Tuulamanii taa’anii waaqa ofii hin komatan
Ofii jettu mi’aa’i yoo kaan dhagaa jadhanii sigatu jedhe
Alagaa fi dukkanatti ija hin baasan
Mana oormaa bareedaarra, godoo ofii wayya
Adala gowwoomsuun suuta suutan
Kan akka fardaa nyaatu gaafa waan nyaatu dhabe du'a
Soogidda ofii jettu mi'aayi anaa jettu dhagaa tahi
Kormi biyya ofiitti baroodu biyya ormaatti ni mar'ata
Muka biyya jiruun mana ijaaran
Haatee durbaa jennaan dur kaa jedhe mucaan
Ka biraa yoo dhahan kan hin beekkanne isaa yoo dhahan hin beekkatu
Galle jette lafoon farda jala galtee
Hadaamii ollaa hagamsaa imimmaan irraa hinqooru
Baddu baddi malee saree ija hin dhiqan
Warruma keennaa harreen hin taane jedhe namichi booyyee ari'ee
Iilkaan mutaan seene budaan seene
Moluu tiyya boruufuu si'abdadhe" jedhe jaarsi aduun mataa dhoofte
Garaa ofiituu wollaalaaf heexoo itti dhugani
Suuta ejjatan suuta qoreen nama woraanti
Bor ni agarta jennaan edana akkamitti bulee jedhe ballaan
Dhukkubni na ajjeesuu hin jirre hamaaf tolaa addaan naaf baase
Cabaan baqaqatti irkate
Ija jirtu qorsa buusani
Ollaa fi dugdaan ka'an
Gonfoon calqaba baddeet dhoofnan kutaa hanqatte
Gogaa naaf hafaa jedhe waraabessi biyya isa hinbeekne dhaqee
Hriyaan garaa walii hin beekne malkaa ceetu maratti walkaksiifti
Hiriyaa garaa firaa gadheetuu garaa hiraa
Boriif boorri jiraa
Garbbittiin gargaarsa argatte majii dhoksittii
Hamman sii massakkare beettaa jennaan, hamman si taajjabee beettaa jedhe jedhu
Bitaan yaabanis mirgaan yaabanis waligeenyi kooradhumaa
Sabab jette ballaan farda yaabdee
Ijoolleen gajee torbaa anatuu keessaa korma jedhee geerare namichii jedhama
Yaawaaq siifan ka’a, achumaanan gaayyaa koo fudhadha jette jaartiin
Niitiin afaan kaa’a barte, kabaluuf jennaan afaan bante
Sanyii ibiddaa daaratuu nama guba
Dubbiin mammaaksa hin qabnee mannaa ittoo sogidda hin qabne wayya
Miila lama qabaataniif muka lama hin koran
Qottoon maal nu godhe, kan nu miidhe muka keenya isa jallate jedhe mukni jigan jedhan
Yoo hundumasaa dubbatan garaan duwwaatti hafa jedhan
Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf jedhe
Odoo beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan
Mana eegaan bara eega jette sareen jedhan
Akka garaakoo jette sareen nama gararraan bishaan dhugdii
Biddeen nama quubsu eelee irratti beekuu jedhan
Akka abaluun sirbaan morma nama jallisa jedhan
Lafa rukutanii maggaanyaa ofiin qixxeessu jedhan
"Kopheen muka yaabdee seexanatu na kuffise jettaa" jette seexanni jedhan
"Maqaan baduu mannaa, mataa baduu wayya" jette gondaan ciniintee haftee
Ulfeessaniit ulfaatu jettet haati ilmaaf farda qabde
Firaan boonu malee firatti hin boonan
Harreen ofiifuu hingaltuu loon galchitiiree?
Midhaan dura facaasan sinbirri nyaattet nama dura dubbate namni komata
Ol kaayan malee olka’aniif hin fuudhan
Boru hinbeeknen qodaan bukoo ishee lama
Argaa toleef goromsi hin ottoomu
Sareen namaan buluuf udaan namaa nyaati
Kan kunootii hiin argine kuunnotii hin argu
Kan harree hin qabne gaangee tuffata
Akka ormaattan sirbaan morma nama jallissa
Kana ceenaan lagin hin jiru jette haatikoo
Akka jedhan dhageetee shaniin gufufaan deete
Harkaan dhaabanii barbareen nama gubdi
Taakuu dhiiftee dhundhuma deemti
Wallaalan bishaan keessatti dheebota
Wal jaalateef lafoon wal hin hudeeltu
Namin lafarratti wal shaku muka waliin hin koru
Morki baduu mannaa mormi cituu woyya
Akka ija tiyyaa maaltu naaf kajeela jette sareen
Gaafa maal nyaanna jedhan damma nyaatan
Hirriibni hiryaa du’aati
Afaaniin sheekuseen lukaan gara mukaa
Afaan lafa taa’u lafee alalcha
Horiin deegaa qilee irra dheeda
Lafa itti hin deebine maqaaf hin badadan
Bishaan malaan waaddan
Baraan barruu horan
Dhugaan hin qallatti malee hin cittu
Jaarsi du’uu ka’e si hin abaarin daa’imni guddatu si hin jibbin
Waaqatu nu eega jedhanii balbala banaa hin bulan
Hin ta’a jennee saganee woma ta’uu dhabne
Hin taane kiristinnaan Badhaasaa itti deebi'aa kaasaa
Guddateef dubbii harretti hin fe’an
Qaallu salphattu nama du’utti waaman
Garaan badaan waan nyaatan nama himsiisa jedhe abbaan kiyya
Harkaan dhaabatan lukaan dhiitan
Kan arba ajjeese furrii hin baafatuu?
Waanyoon yoo kufan waan caban nama seeti
Namni farda koorse galgala kooraa baata
Farda hidhatan machiin tolti
Gowwaa sobii qaroo qeensaan qabi
Karaan dheeraan lubbuu nama dheeressa
Soddaa jiruu sanuu balbala jiruu wal hin lolan
Aak jedhan waa tufan mammaakan waa himan
Olkaayaniif malee ol ka'aniif hin fuudhan
Haati hattuun intala hin amantu
Abbaa gabaabaa ijoolleen hiriyyaa seeti
Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu
Abbaan iyyatu malee ollaan hin birmatu
Haadha laalii intala fuudhi
Dura na dhungatteef dhirsa naa hin taatu jette intalli
Hamma namaa hin Geessuu cabsa namaa hin teessu
Anatu Caalaan ciinciraa haaduu afaan buute
Jaartiin bara buttaa duudde hoo luboo jechaa hafti
Akka durii fi harka xuriitti hin hafan
Ani hoo duruu gubattuudha jette beddeen mana keessa gubattee
Waan uffattu hin qabduu aguuggattee haaddi
Karaan sobaan dabran galatti nama dhiba
Hantuunni haadha jalatti gumbii uraa barti
Hojiin waaqayyoo fi kolfi saree hin beekamu
Maraatuu keessi gamna
Waan waaqni qocaaf kaa’e illeettiin hin fudhattu
Manni of–jajjuu karaa dura
Bor hin bekneen qoda-bukoonshee lama
Ija-jabeessarraa sirbi hin fokkisu
Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin
Iyyan malee hin dhalchanii jedhe hoolan korpheessa re'eetin
Jarjaranif Abbaa dura hin dhalatan
Aartu qotadhu” jedhe namichi saree biddeen dhoowwatee
Nama fardaan barbaadan lafoo argatu
Silaa dhufa hin ooluu, kajeelaa dura waami
Dhamaatuun dhama raaftee “weessootu na dide” jetti
Ijjii fi ijoolleen tika baddi
"Bagan si arge" jennaan "bagan si hin dhokatiin" jedhe hattuun abbaa manaatiin
Maraattuu fi sooressi akka argetti haasawa
Namni dhama’iif uumame habjuun dhagaa guura
"Fardaa fi harree okaa itti haamu, ana qacceen dhoqqeetti gadi dhaanu” jedhe qottiyyoon
Goondaan wal qabatteet laga ceeti
“Oduuf na qalani” jette lukkuun
Kan nyaatee fi kan kaate waa jalaa baha
"Maali fardi ni maraatee?" jedhe waraabessi hari’ee dadhabee
"Adeemsa abbaatu oftolchaa, fuula Waaqatu nama tolcha" jedhe jaldeessi
Afaan gaariin afaa gaarii caala
Hafaasaarra afaansaa
Namni dhadhaa afaan kaa’an dhagaa afaan nama kaa’a
Harreen yeroo alaaktu malee yeroo dhuudhuuftu hinbeektu
Bari fallana, takka namaa fodogaa, takka nama fondoga
Harka abbaa tokkotin ibidda qabachuun nama hindhibu
Kan darbe yaadatanii isa gara fuula dura itti yaaddu
Dhabaaf malee sombi kan sareeti
Qaroo dhabeessi "maal barbaadda" jennaan "ifa" jedhe
Re’een kan tokkoo raafuun kan tokkoo, kis jennee kiisii dabalanne
Dureessi kennef deegaa hudduun dhukkubdi
Yoo itti hubatanii ilaalan tafkiin ija qabdi
Kan haadhatti barte amaatiitti
Arge jettee hin foksin, dhagahe jettee hin odeessiin
Sangaan biyya ofiitti bookkisu, biyya ormaatti ni mar’ata
Kan tokko qabdu hirriiba hin qubdu
Cubbuun bishaanii harka buleen nama nyaachisa
Akkuma dur seeteet jaartiin qullaa lafaa kaate
Sagal ka’uu irra sagal waamuu wayya
Silaa dhufa hin ooluu kajeelaa dura waami
Ani badeen waan bade hin galchitu
Namatti himu malee, namatti hin hidhan
Namni akka fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du’a
Okkoteen waaqa hin beekne, eelee bishaan kadhatti
"Nyaadhee sifixuu dadhabus, haadhee siballeessuu dadhabbaa" jette lukkuun
Gowwaan gingilchaatti bishaan waraaba
Dhiiraa jirtu dhiirummaa hin dhuunfatan
“Dhabaan hin galani” jette haati hattuu
Ameessi okolee dide okkotee hin didu
Dullachi waan garaa qabu alba’a
Iyyitee hin beektuu iyyinaan “Badaa, badaa” jette
Qalbii malee ijji hin argitu
Maqaan erbaniif haarawa hin taatu
Kan sangaan iyyuu male qacceen iyyiti
Waraabessi guyyaan yuuse beekkachiise
Dhamaatuun dhama raaftee weessootu na dide jetti
Suuta deeman suuta qoreen nama waraanti
Hammaatanis hammaaranis dhuma hin ooltu
"Numaaf haati hin bane" jedhe gowwaan haadha ajjeese
Osoo garaan addaan nama hin baasin, karaan addaan nama baasa
Namni ilkaan miidhagu, hidhii walitti hin qabatu
Namni bakka ciisu argate bakka itti diriirfatu barbaada
Re’een baala agarte qeerransa hin argitu
Harree hin qabnu, waraabessaanis wal hin dhabnu
Bara gaddaa mataa lafa godhu
Bara quufaa lukkuutu dhuufa
Kan nyaateefi kan kaate waa jalaa baha
Mucaan du’aaf dhalate wareegaan hin guddatu
Itti himne yoo dhageesee, itti kennine yoo olkeesee
Waan dhufu hin beekanii saree tana akaayii barsiisaa
Abbaan cabsaa ofitti hin xiqqeessu
Abbaan of hin argu; dhakaan of hin darbu
Billaachi ofiifuu hin qabduu dhagaatti uwwifiti
"Yaa anaa durii" jette cirrin fadrdarraa kuftee
Ayyaanni haftuu haadha warraa ajjeesa
Quufan malee hin utaalani utaalan malee hin cabani
"Godaa mannaa godoo wayya" jette haftuun
Tika didaan dhiyaana dida
"Akka ganamaa seetee narra hin ejjetiin" jette sokoruun
"Moo yaa afaan" jedhe funyaan
Manni ija daha malee, gurra hindahu
Kadhatanii galanii weeddisaa hindaakan
Agabuu si bulchuuf ganamaan si beelessa
Bakka loon hin oolle dhoqqee hin argani
Cuunfaa baay'isuun dubbii gogsuudha
Duubaan dulluma jettee jaartiin tokko ragadde
Irreen hin moyan, alagaan hin boonan
Eega kooraan dammaqe fardummaa maaltu jira, eega dubbii dadhabee gamnummaa maaltu jiraa
Jooraa ooltus sareen waan hin jirre hin fuutu
Leemman bareeddeef marqaan hin mi'aawu
Karaafi dubbii odoo arganuu irraa goran
Leenca humnaan roorrisu, qamaleen malaan ajjeefte
Lukkuun biyya hin qabdu, bakka bultu hin dhabdu
Maraattuufi sooressi akka argetti haasawa
Mucaan " nyaanyaa" jedhe osoo hin nyaatiin hin hafu
Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama
"Osoo wajjiin gallee hoolaa, walii qallee" jette jeedalli sareen
Ari'ii biyyaa baasii qabii itti hasaasi
Baran barruu koran
Bareedina gurraachaafi dubbii gamnaa nama bira gaheetu hubata
Abjuun bara beelaa buddeen, buddeen jetti
Tafkiin gaafa haxaawan, gowwaan gaafa gorsan itti abaasa
Namni namaaf qoricha
Marartoon du'a hin oolchu
"Aartu qotadhu" jedhe namichi saree biddeen dhoowwatee
Adeemsa karaa fagoo calqabni tarkaanfii tokko
"Ajjeechaarra sukkuummaan sodaadha" jette tafkin
"Ani hin hanbifannee, ati hin qalbifanne" jedhe namichi
"Dhabaaf malee fooniif nu uume" jette sareen
Ijaafii saree namarraa hin deebisan
Jaalala ishee hin beektuu dhungannaan boossi
Dhagaheef heerumtee, argeef deesse
Nama horii hin beekneef, lukkuun luka lamaa horiidha
Namni dhama'iif uumame abjuun dhagaa guura
Gowwaan isa darbe malee isa dhufu hin yaadu
Abshaalli ofii nyaatee, gowwaa afaan diba
Kan abdatanii mana ishee dhaqan akaayii nama afeerti
Hin bari'u seetee manatti hagde
Humna qarqa baasuufi soora ganna baasu abbaatu beeka
Kan abdatan irra kan argatantu caala
Barcuma ulfinaa abbaatu of jala baata
Jabbiin hootu hin mar'attu
Waraabessi biyya ofii nama haanyaatuu
Kan citaa hinqabneef kan citu baasti
Ijibbaata beelaa eelee sagal dhaabu
Hiyyeessa irraa liqeeffachuu mannaa sooressa kadhachuu wayya
Nuugiin tumanii nyaatan, humna baaterra hin jirtu
Nagaroon qoree baala bakkanniisaa, harsaamessatti saadiru
Maraattuun keessi fayyaadha
Citaa malee mana hin kabatan
Arbi lama yoo wallole kan miidhamu sambaleeta
Abbeen nyaataa buleef qabateen jala hinbulu
Alagaa ilkaan malee garaa isaa hinargani
Qunnii buqqisaniit, abaabilleetti darbu
Raafuun hanga okkoteen qabatu affeelan
Tafkiin utaaltus laga hin ceetu
Tokko namaatu nama dida, kan lammata abbaatu of dida
Suuraan gaariin abbaa fakkaata
“Takkuman kufee, suutan ka’a” jette jaartiin
Qunxur mana fixxee cimmif mana gattii, jedhan
Muka koruun nama hin dhibu, bu’utu nama dhiba
Surree namaa ergisani irra hin taa'inii hin jedhani
Ibiddi garaa foon hin waadu
Dubartiin fira hin qabne mana masaannutti baqatti
Hiriyaa malee dhaqxee gaggessaa male galte
Hiyyeessi har’aa quufeen bulaatti duutee bulti
Boolli guyyaa argan halkan nama hin nyaatu
Hudduu abbaan dagate tusseen sagal ciniinti
Kan qalbii fi jaalalli ajjeese hin fayyu
Adeemsa abbaatu oftolchaa fuula waaqatu nama tolcha jedhe jaldeessi
Alagaan gaafa kolfaa firri gaafa golfaa
Malaaf malli jira mucaaf harmi jira
Adurreen riphattee hantuuta argachuu hin ooltu
Kan gabaan dhaga'e gowwaan galee niitii dhokse
Galgala maal nyaanne jennaan rafnee bulle jedhe jedhan
Akka haroon hin guunne akka raachi hin duune jedhan
Tikseen taakkuutti dhiistee dhumdhumatti kaati
Kan si tumetu na qoree
Namni gaafa hiyyolee qurri isaa duude osoo hiyyolee jeduu hafa
Warra afaan walii beekuu, harreetu balbala cufa
Kan sireen nama hin dadhabiin tafkiin nama dadhabdi
Yoo dheeraan tarkaanfii malu, gabaabaan hulluqaa malata
Maqaan baatu fi karaan baatee hin deebitu
Saree adeemtuu dill'uu goromsaatu darba
Mi'a wal fakkaatu walbiratti fannisu
Hantuunni farroofte qara eeboo arraabdi
Lubbuun abbaan gate lama hin bultu
Harki tokko ni dhiqa malee,hin qulqulleessu
Maal baasuuf dhama raasu
Wacitii abbaan cabsee kaa'e, kan dhiqee kaa'e itti kakata
Raafuu fixee rafuu dide
Keessa keessa adurreen bineensa
Osoo horiin hin galin hattuun mooraa guutte
Fuulli fi nyaanni dhoksaa hinqabu
Ilmoo bineensaa foontu gara bosonaa heda
Kan akka walii loon walitti yaafatti
Kan ilkaan ofii dhalchu, kormi hin dhalchu
Wanta odeessanii fi wanta bobeessan hin dhaban
Dhabaaf malee cirriin cooma kajeelti
Garaa laafinatti, alaltuun bishaaniin nyaatamte
Roobiin garbaa baatee, fiixeensa arraabdi
Salphoo soqolatte, soqolaa gargaaru
Salphinni abbaa lafaa bara midhaan bade
Galaanni bakka bultii hin qabne, gudeelcha guuree deema
Qarri qara hin muru
Tafkiin lafatti walnyaatti, namarratti wal baatti
Kan mana qabu mala hin dhabu
Firri wallola malee gaafa rakkoo wal irratti hin ilaalu
Bishaan darbe hin waraaban
Daakaniif hin marqan, dharra'aniif hin argatan
Madaan qubaa abbaa guba
Sanyiin waan facaasan magarti
Ofii nyaatan ormaa laatan
Gaddeemtuun namaa harree ribbii hormaata fuuti
Beekte beekte jennaan niitiin qeesii kitaaba miiccite
Waan qabaniin gabaa bahu
Maanguddoo fi eeboo dura hin dhaabbatan
Na argaa na argaan na dhoksaa fida
Haatii fi gabaan waan namaa kennitu hin beekan
Jaartii soba raftu, qaqawweessi hin dammaqsu
Kan dulloome jaarsa, kan du'u dargaggeessa
Gurri dabarsaan ollaa walitti naqa
"Yaa saree ciini akkami" jennaan "isa quufe hin kadhatu, isa beela'e immoo ni dhowwatu" jette
Duuni biyya wajjinii, hirriiba jette jaartiin
Ifaan sooratan dukkana daakkatu
Waan gaarii seetee mimmixa dhuka ykn bobaa jala kaawwatte
Jarjaraan re'ee hin horu
Gowwaa al tokko arrabsi, innuu lammata of arrabsa
Ijoolleen nyaataaf waaman ergaa seetee diddi
Kan mootu dhaani jennaan dhirsi galee niitii dhaane
Sinbira lubbuuuf kaattu ijoolleen tapha seeti
Kan waraane ni dagata; kan waraaname ni yaadata
Keessummaan keessa namaa hin beekne gaaffii dheeressiti
Lama na hin suufan jette jaartiin qallubbii hattee
Humnaan nyaataniif,humna hin ta'u
Muka jigetti qottootu baay'ata
Arrabakoo yaa laxxisaa, situ faallee na hanqisa
Of hubde yaa dhakaraa kan harkaan mukatti of buufte
Osoo hin hubatiin harka hin gubatiin
Irra turuun farda uruudha
Takkaa diimanne jette nuugiin
Namni namatti jennaan, erbeen saawwanitti jette
Bakka arfaasaa dhaabbatan, birraa dhaabbatu
Kan barri namatti fide,hiriyaan namatti qoosti
Kan bonni ajjeese,ganni maqaa fuudha
Harkaan kennanii, miilaan barbaada deemu
Barri ni darba, taajjabni ni tura
Kan humna qabu reebee(dhaanetu) booyicha nama dhowwa
Kan qunnaan galata hin ta'iin daa'ullaan galata hin ta'u
Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani
Bishaan yoo nama nyaatu nama kofalchiseeti
Caama ganamaa kan beekuutu ho'ifata
Dololloon nama hin fudhatuu laga guddaa nama geessi
Biyyaa bahaan malee biyya hin yaadan
Dhalee lakkaawu dhadhabee jettee kurupheen tokko dhaltee
Dheeratteef leemmanni gudelchaa hin taatuu
Holqaa seenani dukkana hin sodaatan
Hora bu'anii dhoqqeee hin lagatan
Of jajjuu hantuutaa eegeen lafa hin gahuu
Hamii fi eegeen abbaa duubaa oolti
Deemaa oltu barattu malee barumsaa hin argattu
Gabaabbatu iyyuu abbuma warraatu diinqa taa'a
Ibidda rafe huubni achuu kajeela
Kan garaa malee kan maqaa yoom na dhibbe jedhe waraabessi
Buddenni nama quubsu eeleerratti beekama
Re'een kan ofii hin beektu sareedhan eegee gad qabadhu jetti
Waraabessa darbee sareen dutte
Osoo hin hubatin hin dubbattin
Harree ganama bade galgala kurkuriin hin argu
Roobuus caamus ijii misiraa lama
Bakka oolan irraa bakka bulantu caala
Akka qottiyyoon gooba jettee raachi dhootee duute
Hiriyyaan garaa walii hin beekne guyyaa hunda kakuudha
Abjuu sodaatanif hirriiba hin dhiisani
Kan garaan yaade miilii ganamfata
Miximixaa harkaan dhaabanii gubaa himatu
Namni yaraan imaanaa gatee lafti yaraan sanyii nyaattee
Olkaa'an malee ol ka'anii hin fuudhani
Harreen hidhaa kutte jennaan ofittuu gabaabsite jedhe
Qunceen wal gargaartee arba hiiti
Adurreen kan bakka loon oolan hin beekne galgala aannan dhugdi
Midhaan warra gowwaa bonaa ganna nyaatu
Abbatu of mara jedhe boofni
Abbaan mana jiraa gurri ala jira
Adda nyaataniif hin gabbatani
Ijji gamnaa dura boossi
Tanaa warri rafnaan jette sareen
Harree hin qabdu farda namaa tuffatti
Jiruu fi soddaa hin tuffatani
Ijji badduus bakki ijaa hin baddu
Harki hanna bare dooluuttuu socho'a
Dubbii barbaada sareen gabaa baati
Gorsa diddu du'a hin diddu
Muka beekan qoricha hin se' an
Heexoo galataaf oso hin taane qorichaaf dhugan
Ilmii fi biqilli guyyaa malee hin dhalatu
Kan dhaabbattee si hin agarre, teessee si hin argani
Abbaan loonii dhoqqee hin xireeffatu
Tiruun bulte lafee taati
Cubbuu sodaachuun booruuf
Dallaan abbaa kudhanii yeroon hin cufamtu
Daangaan jaalalaa afaanii baasanii walii laachuudha
Deeganiif hin du'an
Deegarra ulfaatti jedhee namtichi ashaboo mataatti baate
Duutiifi dullumni hin hafan
Eeboo darbatani jinfuu hin qabatani
Fardi biraan nama gaha malee hin waraanu
Fiigee fiigee kormi sangaa ta'a
Fooliin gaariin kannisa harkisa
Foon lafa jiru allaattii lafa irratti wallolti
Abbaanuu hin gallee, fardaaf booyyanni
Adda baane jedhe namtichi furrii fudhatee
Lagaatu walitti yaa'a malee garaan walittii hin yaa'u
Gadheen niitii, dhiirsa hamatti
Yoon ani du'e araddaan hin margin jette harreen
Ofiifu duutii maaf of huuti
Foontu fooniif rifata
Naatu beekaan beekkumsa hin taatu
Akka kufanii hin cabani
Bittaa wallaalanii gabaa komatu
Fardi badaan farda balleessa
Harmaatu lama malee aannan tokkichuma
Badiin saree gaafa duute
Guddatee guddatus gurri mataa hin dabartu
Akka beekan bulan
Lukuun abbaanis qabu, bineensis qabu iyya hin dhiistu
Tunis dhukkuba taateef tessuma nama dhowitii jedhe namichi dhullaan qabde
Yoo akka nyaattu homaa hin taatu yoo akka aadduu barana him baatu
Saroonni walnyaatti kan ishii nyaatu hin argan
Namni Jireenya isaati fakkaata
Hamma fedhe guddatan, gosa ofii hindarban
Nama guddisuun of guddisuudha; nama xiqqeessuun of xiqqeessuudha
Jaarsi du’aa adeemu si hin abaariin, bishaan gu’a gahe si hin nyaatiin
Kabaja balbalaaf hindaaqqoon gadi jette
Mana balbala malee hin seenan, utubaa bakka malee hin dhaaban
Muka jalaa ol Koran malee, gubbaa gadi hin koran
Waraabessi waa nyaatu tokkuma kan maqaan badu hunduma
Aannan banaa dhiisanii hattuu namaan jedhan jette adurreen
Bakka sareen jirutti, namatu dhuufee hin gaafatan
Kijibni nama oolcha malee, nama hin bulchu
Karaan sobaan darban, gala nama dhiba
Foon naaf kenneet, albee na dhorkate
Adurreen garaa muratte, leencaan qixa nama sodaachifti
Garaa murtii murate, bishaan raafuutu gabbisa
Garaan murtii hin qabne, diina abbaati
Namni namumaa, ija nyaadhu” jette allaattiin
Gara jabeessa heexoon hin albaasu
Qeerransa eegee hin qaban, qaban gadi hin dhisan
Ijji dhugaan boosse, imimmaan hin dhabdu
Mari’ataan gowwaa hin qabu
Maraatanii biyya hin bulchaan, mari’atanii malee
Maqaa ni bitan malee, hin gurguran
Maqaa hannaa, abbaatu ofirraa eega
Hirriibni baay’een duumessa hiyyummaati
Bishaan lagaa dhume jennaan boosettiin ilil jette
Qoree dur dirteef hiyyessi okkola
Adaamiin olla agamsaa, imimmaan hin qoorfattu
“Sangaa ofiinuu alba’u eegee qabdee raaftaa?” jedhe manguddoon Oromoo
Dubbiin rabbi suuta
Namni kadhachuu hin dhiisu, rabbi waan murtee hin dihiisu
Bakka rabbi itti nama hidhe, funyoo malee ijaajju
Manni waaqni ijaare hin jigu
Bagan kufe, bagaan ka’e, kan naqabuu fi kan na dhaabu addaan baafadhe jedhe namtichi
Kan offii buletu nama bulcha
Dheebotan malee, mi’aa bishaani hin beekan
Gubattee hin agarree, abiddatti gamti
Boora'u malee hin taliilu
Oduun soora (nyaata) gurraati
Waan biyyaa bilbilli iyya
Quuqaa cinaacha jalaa abbaatu beeka
Namni mataa isaatii hin tolle, namaaf hin tolu
Bakka hin rafnetti hin muugan
Namni ija takkaa biyyeen hin taphatu
Garaa nagaa qabu sukkuumuun, dhukkuba itti fiduudha
Ejersa halaalaarra qobboo qe’ee wayya
Obsaan aannan goromsaa dhuga
Fira dura bahan malee, fafa duraa hin bahan
Bara bofti nama nyaate lootuun nama kajeelti
Bareedde jedhanii obboletti hin fuudhani
Ija laaftuun dubaraa obbolessa irraa ulfoofti
Malannee bolla lama qotanne jette hantuunni
Wallaalaan bishaan keessa dhaabatee dheebota
"Yoo waraabessarraa hafte keenya" jette sareen, harreedhan
Yaadni hamaan nama huqqisa
Fuula ilaali na elmadhu jette harkuun
Kan leenci naasise hindaaqoo baqata
Afaan qabachuun hunda to’achu
Obbolessi kan walin dhalatan qofa miti
Hunda dubbatan garaan duwwaa hafa
Eelan eelee dhaabbatan
Afaan gaarin afaa gaari caala
Kan ilkaan hin qabne akaawwii hawwatti
Firri dhufe jadhanii dhabaa hin dhalanii
Gowwaan bakka rafe hunda mana se’a
Waan warri waarii jedhu ijoollleen waaree jetti
Nyaataa fi lola abbaatu tolfata
Ilmoon huntuutaa gumbii uraa haadha jalatti barti
Sossobbiin madaa hin foyyessu
Harree fi gadadoon nama irraa hin gortu
Nama jechi hin madessine waraanniyyuu hin madessu
Namaan garaan ga’atti garaan lafa nama ga’a
Dubbiin baay’atetti harretti hin fe’ani
Harka abbaa biraan ibidda qabun nama hin dhibu
Waaqni duumessaa’e roobuu hin oolu
Kan qaban qabaa hin guunnne gadhiisan bakkee guutti
Kan dhiqantu nama dhiqa jatte wacitiin
Namni mana tokko ijaaru citaa wal hinsaamu
Mana waraabessaatti foon liqii hin dhaqan
Ariifataan hori gata
Hindaaqqoon haate haatee albee ittin qalamtu baasti
Namni akkaataa fardaa beeku ulee fardaa hin bobessu
Abbaa dhokseetu akaakayyuu himata
Yoo baay’ate dammis ni hadhaawa
Warra walnyaatu jidduudhaa waa nyaatu
Harki waaqni namaan qabe xurii hin qabu
Ukkaamamee raafamnaan aannanu qabee cabsa
Tuullamanii taa’anii waaqa ofii hin komatan
Sirbaaf dhufanii morma hin qusatan
Ofii jettu miyaa’i yookaan dhagaa jadhanii sigatu jedhe soogiddaan
"Iyyan malee hin dhalchanii?" Jedhe kormaan hoolaa korbessa je’en
Alagaa fi dukkanatti ija hin babaasan
Sanyiin buqqee miiciraantu hadhaa’a
Yaa cubbuu “essa dhaqxa” jannaan “bakka itti na ergan” jatte
Sa’aa eegee hin qabne cirriin hin sodaattu
Bobbaa yoo tolan gala tolan
Du’arraan baqadhatti mana du’aa seente
Karkin ofii madaa’ullee, muranii hin darban
Mana ormaa bareedaarra, godoo ofii wayya
Hoolaan abbaa gaarii qabu, dubboo ala bulcha
Jibichi essatti eeganii jabbii kessa oola
Hagam ol fagaattus allaattii reeffi lafa
Bara humna qaban sagaliin lolu, bara humna hin qabne sagalee tolu
Yoo rakkatan fala barbaadan
Bakakkaan akkanaanu natti gamu muka jala na geessite
Osoo akka yaada namaa tulluun diriiraa ta’a
Adala gowwoomsuun suuta suutani
Addaatef ilkaan alanfachuu hin dhiisu
Ablee qara lamaa beekaatu itti fayyadama
Bakkuma dhaqqabani kan hoqqatan
Bakka itti citanitti citaa haammatan
Goowwaa mannaa budaa wayyaa
Goowwaa wajjiin dhalachuu mannaa dhaloota ooluu wayyaa
SHinbirroon laga lagaa Afaan Afaan dubbattii
Arrumaan samii bahaan waa taatu
Ni qallatti malee hin cittu dhugaan
Diddu diddi malee saree Ija kuulan
wajjiin dhaloota malee dhalaan diina gurraachaa
Wahi beeyta jannaan jaartiin sheekaa kitaaba dhiiyxee
Foonii garaan nudadhabee
Afaan Ajaa wajjiin yaa'uu dadhabnee ja'e ja'an waraabessi
Anuma xuuxxa malee xuuxxee waa nan xuruursituu
Qooda qocaa kaa'e Allaattiin hin fuunee
Akka Abaluuttin sirbaan morma nama jallistii
Baraa fi furguggee gad ja'anii dabarsanii
Sirnaan yoo Ejjatan seera uumaa Eeggatanii ja'an
Walii galan Alaa galan ja'e jaarsi oromoo dhaddacha jala taahee.
Wal qixxeen wal fixxee
Ilkeen tan wal qixaatu ciniinnaa tolchaa
Sagaliin Akaafee diddeet diddiimattii. ~
Akka cabanitti Okkolanii. ~
Suuta Ejjatan suuta qoreen nama waraanti.
Hamma Namaa hin Geessuu Cabsa namaa hin teessu
Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa
Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse
Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin fuudhan
Hin barihu Seetee Gorduubatti hadde
Anatu Caalaan Ciinciraa haaduu afaan buute
Gubattee hin beektuu ibiddatti gamti
Laftis bahii jette jaartiin faeda irraa kuftee
Jaartiin Bara Buttaa Duudde hoo Luboo Jechaa hafti
Akka Durii fi Harka xuriitti hin hafan
Ani hoo duruu gubattuu dha jette beddeen mana keessa gubattee
Keessa namaa hin beektuu keessa qabattee namaa kenniti
Sangaan bara qote hedata
Waan uffattu hin qabduu aguuggattee haddi
Karaan Sobaan dabran galatti nama dhiba
Hantuuti haadha jalatti gumbii uraa barti
Namni dhukkubsataa manaa qabu du’a gahii namaa hin oolu
Hojiin Waaqayyoo fi kolfi saree hin beekamu
Haadhaa fi adurree hin dhaanan
Warri guddaan aduurree wasaasaa baata
Adurreen keessi bineensa
Maraattuu keessi gamna
Waaqayyo beekee bofa miila dhowwate
Waan Waaqni qocaaf kaa’e illeettiin hin fudhattu
Foon lafa jiru allaattiin muka irraa wal lolti
Waraabessii biyya namni isa hin beekne dhaqee itillee naa hafaa jedhe
Manni of – jajjuu karaa dura
Bor hin bekneen qoda- bukeen ishee lama
Kan of jaju hin dogoggoru
Haati mimmixaa kanuma kootu guba jetti
Ija jabeessa irraa sirbi hin fokkisu
Duulli amma oduu hin gahu
Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin
Mana aanu malee mana aaru bira hin dabran
Ollaa fi Waaqatti gadi bahu
Ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beeka
Itti qabataaf cidhi ollaa jira
Garbittii lubbuuf fiigdu ollaan qophee dha jedha
Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti jedhan

Kanas ilaali

[gulaali | lakkaddaa gulaali]

hiippoo

  • Abarra Nafaa. Mammaaksa Oromo Gumii Qormaata Afaan Oromootiin
  • Mammaaksa Oromo