Tambii

Wikipedia irraa

 Tambii (Afaan ingiliziin:- Nucleolus) tilmaamaan geengoo ta’e, kunis jecha niwukilasii jedhu irraa xiqqaadha. Niwuukilaasiin ayoonota (pirootiinii) fi asiidii niwuukilii kan of keessaa qabu yoo ta’u, niwuukilaasiin ayoonota niwukilasii keessa jiru hojjechuu keessatti hirmaata .Akkasumas DNA gara saayitoopilaasmiitti darbu uuma, achitti raayboosoomotaan gara pirootiiniitti jijjiirama.