Sirna narvii

Wikipedia irraa

Sirna narvii ykn Sirna Aarsituu ykn Sirna ribee jechuun sirna seelotaa fi tishulee ta’ee kan odeeffannoon seelota sirbidootaa fi qaamolee gidduu odeeffannoo daddarbuu dha. Sirni narvii namaa kutaalee gurguddoo lama qaba. Isaanis sirna narvii wiirtuu fi sirna narvii qarqaraa jedhamu. Sirni narvii wiirtuu sammuu fi ispaayinaal koordii of keessatti hammata. Sirni narvii qarqaraa (moggaa) ammoo narvoota sammuu fi miqiqqiri (ispaayinaal koordii) irraa ka’uun qaama hunda bira ga’an hammata.