Simmeetirii baayoloojii keessatti

Wikipedia irraa
Filannoo bineensotaa kanneen simmeetirii qaamaa ta’uu danda’an adda addaa agarsiisan, kanneen akka asiimeetrii, raadiyaalii fi pilaanii qaamaa gama lamaanii dabalatee

Simeetirii ykn Walfakkoo xinjiree keessatti simmeetirii orgaanizimoota keessatti mul'atu, biqiltoota, bineensota, fangasii fi baakteeriyaa dabalatee agarsiisa. Simeetiriin alaa salphaatti orgaanizimii tokko ilaaluu qofaan mul’achuu danda’a. Fakkeenyaaf, fuulli namaa xiyyaara simmeetirii giddugaleessa isaa gadi qaba, ykn kooniin paayinii fakkii ispiraalii simeetarikii ifa ta’e agarsiisa. Amaloonni keessoos simmeetirii agarsiisuu danda’u, fakkeenyaaf tuuboowwan qaama namaa keessa jiran ( gaasota, soorataa, fi oomishaalee balfa geejjibuuf itti gaafatamummaa qaban) kanneen siliindarii ta’anii fi xiyyaarota simmeetirii hedduu qaban.