Jump to content

Siilindarii

Wikipedia irraa
Shimirmirii geengoo sirrii

Siilindariin ykn shirimiriin ykn Akmooyyeen boca ji’oomeetirii gara sadii kan qabuu fi bu’uura geengoo walfakkaatu lama kan fuula cinaachaa gomboobaa ta’een walqabate qaba. Innis gosa piriizimii yoo ta’u, garuu piriizimii afrogaawaa irraa adda

ta’ee siliindarri bu’uura afrogaawaa osoo hin taane bu’uura geengoo qaba. Fuulli cinaachaa gomboobaa siliindarii sarara qajeelaa naannoo bu’uuraalee geengoo irratti fiigeen kan uumamu yoo ta’u, boca ujummoo ykn moyyee fakkaatu uuma. qabeen siliindarii kan shallagamu bal’ina bu’uura geengoo isaa olka’iinsa isaatiin baay’isuudhaani. Siilindaroonni yeroo baay’ee hojiiwwan adda addaa hedduu keessatti kan itti fayyadaman yoo ta’u, kanneen akka ijaarsa tuuboo, taankii kuusaa, fi siliindaroota haayidiroolikii, akkasumas meeshaalee guyyaa guyyaa kan akka qaruuraa fi xaasaa keessatti fayyadamu.

Baldhina shimirmirii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bal‟inni fuula cinaachaa (AL) = Bal‟ina rektaangilii =

Bal‟ina hundee (AB) =

Bal‟ina dirra (AT) = AL+ 2AB= + =

Qabee shimirmirii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Qabee(v) = πr2h