Jump to content

Sararran Dagalee

Wikipedia irraa

Ji’ograafii keessatti, Sararran Dagalee sararran yaadaa giloobii fi kaartaairratti dhihaa gara bahaatti yookiin bahaa gara dhihaattisararamanii argamaniidha. Sararran dagalee fuula lafaairratti hin argaman. Sararran dagalee fageenya Mudhiilafaa irraa gara bantii Kaabaa fi bantii Kibbaatti argamuittiin safaruuf fayyadda. Sararran Dagalee keessaa beekamoon sarara Mudhii lafaa (0°), sarara Kaansarii 23½° ka fi Sarara Kaappirikoornii 23½° ki fa’a. Sararri Mudhii lafaa qaamalafaa hemisfeera Kaabaa fi Kibbaatti bakka lama walqixa ta’etti qooda. Sararri Mudhii lafaa fageenya garabantii kaabaa fi bantii Kibbaatti argamu safaruuf akkaka’umsaatti tajaajila. Fageenyi Mudhii lafaa irraa hangaBantii kaabaattis ta’ee hanga Bantii Kibbaatti jiru 90°ta’a. Sararran Dagalee akkuma Mudhii lafaa irraa garaaKaabaa fi Kibbaatti deemamuun dheerinni isaaniisgaggabaabbataa deema. Sararran Dagalee sararran waltarree ennaa ta’an, hundi isaaniituu wal hin tuqan,