Mudhii lafaa

Wikipedia irraa
Biyyoota fi naannolee mudhii lafaa (diimaa) ykn Priimee Meeriidiyaanii (buluu) tuqan, kanneen " Null Island " irratti wal qaxxaamuran.

Mudhii lafaa ykn Sarwala lafaa qaama lafaa cinlafa Kaabaa fi Kibbaatti bakka lama walqixa ta’etti qooda. Sararri Mudhii lafaa fageenya gara bantii kaabaa fi bantii Kibbaatti argamu safaruuf akka ka’umsaatti tajaajila. Fageenyi Mudhii lafaa irraa hanga Bantii kaabaattis ta’ee hanga Bantii Kibbaatti jiru 90°ta’a. Sararran Dagalee akkuma Mudhii lafaa irraa garaaKaabaa fi Kibbaatti deemamuun dheerinni isaaniisgaggabaabbataa deema. Sararran Dagalee sararranwaltarree ennaa ta’an, hundi isaaniituu wal hin tuqan