Sarara Kaansarii

Wikipedia irraa
Kaartaa addunyaa kan sarara Kaansariiagarsiisu
Hariiroo jallina siqqee lafaa (ε) geengoo tiroopikaalaa fi poolaarii wajjin qabu

Sarara Kaansarii ykn Sarara Kaabaa ykn Qarmala jedhamuunis waamamu yoo ta'u, geengoo Sararran Dagalee kaaba lafa irratti argamu kan Aduun kallattiin mataa irra ta'uu dandeessudha . Kun kan uumamu June solstice, yeroo Hemisfeerri Kaabaa gara Aduutti hamma guddaa ta'etti garagale. Akkasumas halkan walakkaa aduu yeroo Muddee Solstice irratti digrii 90 gadi bu'a . Foormulaa walitti fufiinsaan haaromfame fayyadamuun, geengoon yeroo ammaa 23°26′10.4″ dha. kaaba sarwala irraa fagaatee argama .