Sabbata Waqaa

Wikipedia irraa

Hurki bishaanii qilleensa keenya keessa jiru ifa adii aduu irraa dhufu facaasuun gara calallii(ispeektiramii) yeroo jijjiiru, Sabbata Waaqaa jedhama. Yeroo baayʼee Sabbatni Waqaa walakkaa geengoo kan qabu yoo taʼu, kutaan alaa geengoo isaa diimaa, kutaan keessaa immoo Bildiimaa(purple) dha .

Dhugaadha, Sabbatni Waqaa bifgurmee walfakkaataadha, garuu ijii keenya waan sarara walakaa geengoo fakkatuun qoqqodamee halluu adda addaa qabuu nu fakkeessa. Arab al-Haytham fi boodarra lammiin Faransaay Descartes akkamitti cophni bishaanii qilleensa keessatti fannifameen akka Sabbata Waqaa uumamu sababa quubsaa fi sirrii ta’e kennaniiru.

karabirraan, aduun yeroo hunda Sabbata Waqaa fuuldura malee duuba hin jirtu.