Qalbii

Wikipedia irraa

Qalbiin ykn yaadsafuu qaama sammuu gaarii fi hamaa (sirrii fi dogoggora) adda baasuu danda'uudha. soni namni tokko gocha tokkoof kaa’uun dhufa. Kana jechuun namni dhuunfaa tokko sona sakkoo itti amanu cabsee faallaa isaa yommuu deemu sammuu ofii akka isa komatu kan godhu qalbii isaati.