Jump to content

Qaama sirna Biiftuu xixiqqoo

Wikipedia irraa

Qaamni Sirna Biiftuu xixiqqaan ( SSSB ) wanta Sirna Biiftuu keessa jiru kan Lafjoo, lafjoo cuggee fi Adeessoota uumamaa hin taanedha . Jechi kun yeroo jalqabaaf bara 2006 Gamtaa Astiroonomii Idil-addunyaa (IAU) tiin akka armaan gadiitti ibsame: "Satalaayitii irraa kan hafe wantootni biroo Aduutti naanna'an hundi walumaa galatti 'Qaamolee Sirna Biiftuu Xixiqqaa' jedhamanii waamamu." ".

Kunis Qorsaa(koomeetota) hunda fi lafjoo xixiqqoo lafjoo cuggee(dwarf planets) ta'an irraa kan hafe hunda hammata . Akka kanaan SSSBn: qorsaa; Bungulk

Bungulkattaa

attaalee (asteroyidota) kalaasikaa, lafjoo cuggee Seerees irraa kan hafe ;

Qorsi (Afaan ingiliiziin: Comet) kubbaawwan cabbii fi dhukkee, qabattoo Kayipperii fi duumessa Oortii irraa ka’anii dha. Darbeedarbeeqorsii, biiftuu isaan baqsuttini dhiyaatu. Qorsa baay’ee beekamoo keessaa tokko, waggaa 75 keessatti si’a tokko kan nutti mul’atu, Qorsa Haalii ti

Bungulkattaan ykn Asteroyidiin dhakaa yknwantoota jajjaboobiiftuuttinaanna’aniidha. Hammi isaaniikiilomeetira tokkoohanga950 ti. Baay’inaankan argaman qubeelaa Maarsii fi Juuppitarii gidduu, kan qabattoo bungulkattaa guddicha jedhamu keessatti dha.

Qaanqorsaa Qaama bungulkattarra Xiqqaa dhagaa ykn sibiilaa xiqqaa hawaa alaa keessa jiruudha.

Qaanqorsi wantoota jajjabooykn dhakaa sirna biiftuu keessa deemanii dha. Yoo qilleensa marsaa dachee keessaseenan meteyoorota, yookaan urjiileefurguggifamoo jedhamu. Yoo irra lafaa dhaqqaban immoo, meterooraayitoota ykn Bubuttuwwan jedhamu. -Addeessiqaamolee pilaanetotaykn pilaanetoota dinkiittinaanna’aniidha