Moolaaliitii

Wikipedia irraa

Keemistirii keessatti, moolaalitiin lakkoofsa moolii bulbulmaa bulbula keessaa kilogiramii hanga bulbulaatiin hiramee ibsamu dha.

Hiika[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Moolaalitiin ( b ), bulbuli tokkoo hamma wanta ( moolii ) bulbulamaa, n bulbulamaa, hanga ( kg ) bulbulaa, m bulbulaatiin qoodamee ibsama :

Faayidaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. Teempireechara irraa walaba: Safartuuwwan qindoomina biroo kan akka moolaarii irraa adda ta’ee, moolaalitiin ho’a irratti kan hundaa’e miti. Jijjiirama ho'aa osoo hin ilaalin dhaabbataa ta'ee hafa sababiin isaas ulfaatina bulbulaa irratti hundaa'a, kunis teempireechara wajjin hin jijjiiramu (akkaa hurkisiisuun ykn jijjiirama qabee guddaa hin jiru jennee yoo fudhanna).
  2. Walnyaatinsa Jijjiirama qabee Hirmaachisuuf Sirriidha: Walnyaatinsa jijjiiramni guddaan qabee jiru keessatti moolaalitiin dhaabbataa ta’ee kan hafu yoo ta’u, kunis safartuu filatamaa isa taasisa. Kun walnyaatinsa keemikaalaa tokko tokko keessatti bakka qindoomina dhaabbataa eeguun barbaachisaa ta’etti murteessaadha.

Hojirra Olmaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. Amaloota Waltittiqabamaa: Molaalitiin amaloota walittiqabamaa kanneen akka olka’iinsa gadi bu'iinsa dhiibbaa hurkaa, ol ka'iinsa qabxii danfinaa, gadi bu'iinsa qabxii qorrinaa, dhiibbaa osmotikii bulbulaa keessatti gadi buusu qorachuuf bal’inaan itti fayyadama. Amaloonni kun baay’ina suudoo bulbulamaa bulaa keessa jiran qofa irratti kan hundaa’an yoo ta’u, kunis moolaalitiin paarameetira murteessaa akka ta’u taasisa.
  2. Walnyaatinsa Keemikaalaa: Walnyaatinsa keemikaalaa tokko tokko keessatti, keessumaa kanneen jijjiirama qabee irratti miira qaban keessatti, cuqinna dhaabbataa qabaachuun murteessaadha. Moolaalitiin jijjiiramni teempireecharaa ykn jijjiiramni qabee bulbula sababa hirkattummaa qabee osoo hin taane hanga irratti ta’een dhaabbataa ta’ee jiraata.