Miiljahee (Heksaapoodaa)

Wikipedia irraa

Heksaapoodaan ykn Miiljaheen garee orgaanizimoota adda addaa fi baay’ee ta’anii fi murna miilxinximna keessaa tokko ta’aniidha. Miila ja'a  qabu yoo ta'u, maqaan "Hexapoda" jedhu kanarra madde. Gareen kun ilbiisota, a'amkeessoo kan of keessatti hammate yoo ta’u, isaanis micirjirtiwwan adda addaa fi baay’ee ta’an kanneen lafa kanarra jiranidha. Heksaapoodonni sirnkkoo adda addaa keessatti akka poolineesitootati, burkutessitootti fi adamsitootaatti gahee olaanaa qabu. Bakka jireenyaa adda addaa, lafa irraa kaasee hanga bishaan qulqulluu fi naannoo galaanaa tokko tokko illee madaqaniiru. Qaamni Miiljahee kutaa adda addaa sadiitti qoodama: Isaanis mataa, Qomaa fi garaa dha. qaamooleen dabalataa kannen akka koochoo, sanfilaa fi kutaa afaanii addaa kan qaban yoo ta’u, kunis madda nyaataa fi naannoo adda addaa akka madaqan isaan dandeessisa.