Anteenaa (baayoloojii)

Wikipedia irraa

Anteenaan ( gaanfolleen / sanfili) xinjiree kessatti qaamolee miiraa kanneen ilbiisota, qurxummii fi miildanuwwanii dabalatee bineensota lafee dugda hin qabne hedduu keessatti argamaniidha. Isaanis akkaataa adda addaatiin caasaa dheeraa fi haphii ta’anii fi tutuquuf, funfachuu fi damdhamuuf kan gargaaranidha.  Anteenaan kutaalee walduraa duubaan qophaa’an irraa kan ijaaraman yoo ta’u, tokkoon tokkoon isaanii rifeensa miiraatiin kan haguugamanidha. Baay’inni kutaalee fi qindeessaa rifeensa miiraa gosoota irraa gara gosaatti garaagarummaa qaba. anteenaa lubbuun jiraachuu bineensota lafee dugdaa hin qabne hedduudhaaf barbaachisaa dha. Nyaata akka argatan, adamsamuura ofirra qolachuuf, akkasumas miseensota gosa isaanii biroo wajjin akka wal qunnamuuf isaan gargaaru.