Miildanuuwwan (Miriyaapodaa)

Wikipedia irraa

Miildanuu (Afaan ingiliziin: Myriapods) garee miilxinxima kan ta’an yoo ta’u miila hedduu qabu, yoo xiqaate miila 10 ol.Qaama qoqqoodame qabuu.Irra caalaan isaanii anteenaa qabu. Gareewwan gurguddoo sadii kan qoodamuu: Miildhibbee(Centipedes), miilkumee(Millipedes), fi hanqareessoboo (Symphylans)dha. Miildhibbee qaama dheeraa, qoqqoodame fi miila cimdii tokkoo muraa(segment) qaamaa tokkoof qaba. Isaan bineensota xixiqqoo biroo adamsaniidha. miilkumeen qaama dheeraa, qoqqoodame fi miila cimdii lama muraa(segment) qaamaa tokkoof qaba. Isaan biqiltuu nyaatuu. hanqareessoboo bineensota xixiqqoo, raammoo fakkaatanii fi biyyee fi balfa baala keessa jiraatani dha. wantoota orgaanikii tortoran sooratu.