Jump to content

Makaa

Wikipedia irraa

Keemistirii keessatti makaan wantoonni akaakuu lamaa yookiin lamaa ol ta’an adeemsa fiizikaalaan walitti yoo makaman ti. Wantoonni adeemsa kanaan walitti makaman kunniin makicha keessatti amaloota fiizikaalaa adda addaa qabu.

Gosoota Makootaa

Ruuqoolee isaanii irratti hundaa’uun makootni makaa gos tokkeefi makaa gos addee jedhamuun bakka lamatti qoodamu.

A. Makaa gos tokkee

Makoonni gos tokkeen, makoota ruuqooleen keessa jiran maal akka fakkaataniifi maal fa’a akka ta’an ijaan yookiin maayikirooskooppiin ilaaluun beekuun hin dandaa’amneedha. Ruuqooleen makaa gos tokkee erga walitti makamanii walfudhatanii booda waan bifa tokko qabaataniif addaan baasanii beekuun hin danda’amu. Fakkeenyaaf: bulbula sukkaaraafi bishaanii, qilleensi, balbulli ashaboo nyaataafi bishaanii makoota gos tokkeedha

B. Makoota gos addee

Ruuqooleen makaa tokkoo maal akka fakkaataniifi maal fa’a akka ta’an ijaan yookiin maaykirooskooppiin ilaaluun beekuun yoo dandaa’ame makichi makaa gos addee jedhama.