Lubbiyyoo(seelii)

Wikipedia irraa
Robert Hooke 's ilaalcha seelii jalqabee

Seeliin ykn lubbiyyoon caasaa bu'uuraa jireenyaati . caasaa bu'ura lubbu kana jalqaba kan ilaale saayintistii Ingilizii Roobart Huuk jedhamudha .

lubbiyyoo jechuun lubbuqabeyyii qaama keenya keessa jiruu fi qaama keenya ijaaruuf barbaachisaa dha.

Fakki seelii(lubbiyyoo) bineensotta, kan kessa seelii agarsisu. Organelleotta ykn suga: (1) nucleolus/ waakkaa lubbiyyoo (2) wirmaata/niiwkilaasii (3) horata pirootinii/raayboozoomii (4) vesicle/Kuus-yaatoo (5) rough endoplasmic reticulum (cimdaahanguugee shakkaraa;a) (6) Dhagnoota goljii (7) saayitooskileetii(dhaaba lubbiyyoo) (8) cimdaahanguugee lallaafaa (9) Giidoo lubbiyyoo (10) kuus-dhangla'aa(vaakiyuuli) (11) saayitoopilaasmii(hamataa suga) (12) liisosoomii(caasofdigaa) (13) seentiriyoolii(handuuree)