Jump to content

Kadhowuu (impilooshinii)

Wikipedia irraa
kadhohinsa (armaan olitti) keessatti, kutaaleen qaamaa gara alaatti faca’u. Haala kadhohinsa (down) keessatti wanti sun alaa irraa gara keessaatti ofuma isaa irratti kufa.

Kadhohinsa ykn Dhohinsa keessoo ( Afaan ingilifaan:Implosion) jechuun adeemsa wantootni itti jiguu ykn ofitti summugamuu ykn macalaafamuu yoo ta’u, Innis kan ta’u yeroo garaagarummaan dhiibbaan ykn humni guddaan keessoo fi alaa wanta sanaa gidduu jirudha. Kunis wanti sun gara keessaatti akka jiguu ykn macalaafamuu taasisa. Fakkeenyaaf, doonlixxuun tokko dhiibbaan bishaani isheen ala jiru garmalee yeroo baayʼatu kadhoʼuu dandaʼa. Urjiin guddaan tokko harkisa lafaa mataa isaa jalatti yeroo kufes kadhohisii uumamuu danda’a. walumaagalatti kadhoohinsii walii cimmiigamuu ykn cuunfamuu wantaa sababa dhibban keessoo dhibbaa alaa irra xiqqachuun kan uumamuudha.