Humna

Wikipedia irraa

Humni qaama safaramaa fiizikaalaa jireenya guyyuu keessatti baay’ee barbaachisaa ta’eedha. Humni gocha walitti dhufeenya qaamolee lama gidduutti uumamu ibsuuf fayyada. Humni gocha dhiibuu yookiin harkisuu qaamni tokko qaama biroo irratti raawwatuudha. Wanti tokko yoo dhiibame yookiin yoo harkifame jijjirama bakkaa fida. kanaafuu, humni wanta boqonna irra jiru kan sochoosu, kallattii kan jijjiru, saffisa kan jijjiiru(kan dabalu yookin kan hir’isu), wanta sochii irra jiru kan dhaabu fi kan kana fakkaatu kan taasisuudha. Humni qaamolee safartamoo shallagamoo yoo ta’u, yuunitii waaltawaa Niwutoonii (N) dhaan safarama. Meeshaan humna safaruuf nu fayyadu immoo Niiwuton-meetira jedhama. Iddo bu’een F yommuu ta’u, kalqabeedha.