Jump to content

Jirmee(koormii)

Wikipedia irraa
Taro corms gabaa Réunion keessatti gurgurtaaf dhiyaate

Jirmee (Afaan ingiliziin Corm) gosa walhormaata saal-malee (asexual reproduction) biqilootaati.

Jirma yabbuu biyyee keessatti ol-dhaabbatu ta'ee akka balbiitti kan dalagu dha.

gosa jirma biqilaa furdaa, gabaabaa fi irraagadee ta'ee biqiloota tokko tokko keessatti akka kuufama soorataatti gargaaru dha. Biqiloonni kunniin jirma kana haalota rakkisoo akka hongee ittiin dandammachuuf itti fayyadamu. Fkn: jirma warqee.