Ji'oota Juupitaar

Wikipedia irraa
Juupitaar ji'oota gurguddoo afran waliin

Juupitaarii ji'oota 79 mirkanaa'an qabdi, kanaaf ji'oota baay'ina orbiitii madaalawaa tasgabbaa'aa sirna aduu keessatti qaba. Ji'oota kana keessaa kanneen gurguddoon afran isaan keessa jiran yoo ta'u, isaanis ji'oota Galiiliyoo jedhamu, isaanis bara 1610 Dh.K.D.

Juupitaar fi ji'oota Galiilaa

Dhuma jaarraa kudha sagalffaa irraa eegalee ji’oonni Juupitaar kanneen biroo, baay’ee xixiqqoo ta’an kudhan hedduu ta’an kan argamanii fi maqaa jaalalleewwan, mo’attoota ykn ijoollee durbaa waaqa Roomaa Juupitaar, ykn haadha manaa isaa Giriikii Zeus, jedhamuun moggaafamaniiru. Ji'oonni Galiilaa wantoota gurguddoo orbiiti Juupitaar keessa jiran yoo ta'an, ji'oota hafan fi gilgaalota orbitaalaa waliin ta'uun ulfaatina naannoo waliigalaa keessaa %0.003 qofa ta'u.