Gilaayikoolisisii

Wikipedia irraa

Addabaha gulukoosii karaa meetaabolii kan saayitoopilaasmii seelii keessatti argamuu fi akka tarkaanfii jalqabaa meetaaboliizimii gilukoosii keessatti tajaajila. Innis tartiiba walnyaatinsa inzaayimii kan gilukoosiin, molakiyuulii sukkaara kaarboonii jaha qabu, gara molakiyuulota lamaa pirooveetii, kompaawundii kaarboonii sadii qabutti jijjiiru of keessaa qaba. Tarkaanfiiwwan anniisaa walduraa duubaan fudhatamaniin, Addabaha gulukoosii ATP fi NADH hamma xiqqaa maddisiisa. Karaan kun orgaanizimoota Alqillensoo fi Qillensoo lamaan isaaniif barbaachisaa ta’ee, gilukoosii caccabsuu fi anniisaa maddisiisuudhaaf mala bu’uuraa kenna. Addabaha gulukoosii meetaabolii seelii keessatti gahee giddugaleessaa kan qabu yoo ta’u, akka madda ATP fi adeemsa meetaabolii biroof dursaa ta’ee kan hojjetu yoo ta’u, kunis qaama ijoo oomisha anniisaa fi madaallii anniisaa seelii keessaa eeguu akka ta’u taasisa.

Cuunfaa walnyaatinsa 10 karaa gilgaalaayisii