Jump to content

Garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Gamtaa Sooviyeet

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa Gamtaa Sooviyeet ( Template:Lang-rus : сбо́рная СССР по Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo , tr. sbórnaya SSSR po kubbaa miilaa ) bara 1922-1992tti garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Gamtaa Sooviyeet ture.

Erga Gamtichi addaan bahee booda gareen kun gara garee kubbaa miilaa biyyoolessaa CIS tti jijjiirame . FIFAn garee kubbaa miilaa biyyoolessaa CIS (fi dhumarratti, garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Raashiyaa ) akka garee Sooviyeet bakka bu’ee galmee isaa duraanii isaaniif ramadutti ilaala (galmee Olompikii sababa imaammata IOCtiin walitti hin makamne irraa kan hafe); kanas ta'e sana, taphattoonni duraanii garee kanaa dhibbeentaan guddaan SFSR Raashiyaa alaa irraa dhufan, irra caalaa SSR Yukireen irraa, fi Gamtaa Sooviyeet addaan ba'uu hordofee, gariin kan akka Andrei Kanchelskis SSR Yukireen duraanii irraa, Raashiyaa haaraa keessatti taphachuu itti fufan garee kubbaa miilaa biyyaalessaa.

Gamtaan Sooviyeet yeroo lama qofa waancaa addunyaaf darbuu kan dadhabe bara 1974 fi 1978 yoo ta'u, walumaa galatti dorgommii xumuraa torba irratti hirmaateera. Xumura isaanii inni gaariin bara 1966, yeroo walakkaa xumuraa irratti Jarmanii Dhihaatiin 2 – 1n mo’aman sadarkaa 4ffaa ture. Gamtaan Sooviyeet Shaampiyoonaa Awurooppaa shaniif darbe, dorgommii jalqabaa bara 1960 yeroo xumuraa irratti Yugoslavia injifate, 2 – 1. Yeroo sadii lammaffaa ( 1964, 1972, 1988 ), yeroo afraffaan ( 1968 ) xumuran, yeroo walakkaa xumuraa irratti Xaaliyaanii waliin qixa ba'anii booda, saantima darbachuu dhabuudhaan gara tapha xumuraa sadarkaa sadaffaatti ergaman. Gareen biyyaalessaa Gamtaa Sooviyeet dorgommii Olompikii hedduu irrattis hirmaatee bara 1956 fi 1988 meedaaliyaa warqee argateera . Gareen Sooviyeet bara 1958tti FIFAn taphattoota garee biyyaalessaa kamiyyuu Olompikii irratti akka hin hirmaanne dhorkus taphattoota garee biyyaalessaa isaa dorgommii Olompikii irratti galchuu itti fufe (taphattoonni Olompikii yeroo sanatti amaataroota ta'uun dirqama ture, Sooviyeetotni bu'a qabeessa ta'een seera tarreessuun qaxxaamuran taphattoota isaanii warra ciccimoo waraana keessatti).