Jump to content

Feerimaagneetiizimii

Wikipedia irraa
Tartiiba feeriimaagneetikii

Meeshaaleen feeriimaagneetikii ykn Quraatloobilaa wantoota atoomota yookiin ayoonota momantii maagneetii faallaa qaban yoo ta’u, hammii momantoota  garuu walqixa miti. Walqixxummaan kun meeshaa keessatti maagneetii qulqulluu uuma, jechuunis maagneetii ta’ee maagneetiitti harkifamuu danda’a. Fakkeenyi beekamaan meeshaa feerimaagneetikii tokko maagneetaayitii (Fe3O4) dha. Meeshaaleen feeriimaagneetikii faayidaa adda addaa kan qaban yoo ta’u, kunis saanii haardii diraayivii fi hojiiwwan baayoomeediikaalaa keessatti dabalata.